Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU


ČLÁNOK I.
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webového sídla www.lalamarket.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

2) Dodávateľom a zároveň prevádzkovateľom sa rozumie Beáta Višňovská - LALA MARKET, so sídlom Wolkrova 1105/37, 851 01 Bratislava, IČO: 514 840 05, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod č.: 110-265764, tel. č.: +421 911 555 323, e-mail: info@lalamarket.sk (ďalej len „Dodávateľ“).

3) Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ v právnom postavení záujemcu o sprostredkovanie možnosti predaja svadobných šiat podľa týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zákazník“).

4) Na Zákazníka v právnom postavení podnikateľa sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky s výnimkou čl. IV, V a VII bod 60 týchto Obchodných podmienok.

5) Treťou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je Dodávateľom alebo Zákazníkom.

6) Zákazníkom v právnom postavení spotrebiteľa sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

7) Zákazníkom v právnom postavení podnikateľa sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

8) Sprostredkovateľskou zmluvou sa rozumie zmluva podľa týchto Obchodných podmienok uzatvorená medzi Dodávateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je sprostredkovanie možnosti predaja svadobných šiat, ktoré má Zákazník po uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy možnosť inzerovať na webe Internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľská zmluva“).

9) Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Sprostredkovateľskej zmluvy. Prípadné ďalšie písomné dojednania odchýlne od týchto Obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

10) Obchodné podmienky ako aj Sprostredkovateľská zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku a spravujú sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11) Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť Obchodné podmienky podľa vlastného uváženia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

12) Občianskym zákonníkom alebo „OZ“ sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

13) Obchodným zákonníkom alebo „OBZ“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

14) Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo „ZoOS“ sa rozumie zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15) Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo „ZoOSD“ sa rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) Zákonom o ochrane osobných údajov sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa rozumie zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) Dodávateľ nie je platcom DPH.

19) Akékoľvek platby podľa týchto Obchodných podmienok sa vykonávajú v mene EURO.

20) Akýkoľvek obchod upravený týmito Obchodnými podmienkami je možný len vtedy, pokiaľ je umožnený konkrétnou ponukou na webovom sídle Internetového obchodu.


ČLÁNOK II.
INFORMÁCIE O SLUŽBE A CENÁCH

21) Dodávateľ vytvoril jedinečnú platformu pre sprostredkovanie možnosti predaja svadobných šiat, ktorá umožňuje Zákazníkovi predať svoje svadobné šaty (použité alebo nové) a tretej osobe možnosť obstarania svadobných šiat do svojho vlastníctva lacnejšie ako v bežnom obchode, na základe čoho dochádza aj k zmierňovaniu tvorby módneho odpadu, nakoľko svadobné šaty takto dostávajú „druhú šancu“.

22) Dodávateľ plní výhradne funkciu sprostredkovateľa obchodu medzi Zákazníkom a treťou osobou. Dodávateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah predzmluvných rokovaní a za obsah zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Zákazníkom a treťou osobou v súvislosti s predajom svadobných šiat. Dodávateľ ďalej žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah ponuky Zákazníka inzerovanej v Internetovom obchode, nenesie žiadnu zodpovednosť za priebeh predaja, množstvo, akosť a vyhotovenie, dodacie podmienky, reklamačné podmienky a pod.

23) Služby Internetového obchodu spočívajúce v sprostredkovaní možnosti predaja svadobných šiat sú spoplatnené, a to konkrétne balíkom ŠTANDARD v hodnote 3,99 EUR alebo balíkom PREMIUM v hodnote 5,99 EUR. Inzerát je platný neobmedzene, až kým ho Zákazník nevymaže alebo nedeaktivuje úspešným predajom alebo ho nevymaže Dodávateľ z dôvodu porušenia povinnosti uvedenej v čl. III bod 27 a 31 týchto Obchodných podmienok.


ČLÁNOK III.
UZAVRETIE A OBSAH SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

24) K uzatvoreniu Sprostredkovateľskej zmluvy medzi Dodávateľom a Zákazníkom dochádza momentom úhrady poplatku v zmysle čl. II bod 23 týchto Obchodných podmienok.

25) Po úhrade poplatku je povinnosťou Dodávateľa bezodkladne uverejniť inzerát Zákazníka v Internetovom obchode a sprístupniť Zákazníkovi možnosť online textovej komunikácie s treťou osobou.

26) Dodávateľ má právo zverejniť inzerát Zákazníka aj na iných online platformách, ako napr. Instagram Dodávateľa a iné, ku ktorým má Dodávateľ právo užívania.

27) Povinnosťou Zákazníka je udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Internetového obchodu. Ak tak neučiní, Dodávateľ si vyhradzuje právo zmazať ponuku Zákazníka, pričom nie je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť Zákazníkovi. Právo podľa predchádzajúcej vety ma Dodávateľ aj v prípade porušenia povinnosti podľa čl. III bod 31 týchto Obchodných podmienok

28) Ak Používateľ vyplní nepravdivé údaje, jeho konto môže byť pozastavené alebo úplne zrušené.

29) Kontaktné údaje je možné, v prípade zmeny skutočností uvedených v kontaktnom formulári kedykoľvek zmeniť v užívateľskom konte, v sekcii „Upraviť údaje“. V tejto sekcii je tiež možné nastaviť, aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ. Údaje viazané k samotnému kontu www.lalamarket.sk je možné meniť iba v profile tohto konta.

30) Zákazník pridá svoj inzerát do Internetového obchodu Dodávateľa prostredníctvom rozhrania „Vytvoriť ponuku“. Je nevyhnutné vyplniť všetky povinné položky, ktoré sú označené symbolom „*“. V sekcii „Moje vytvorené ponuky“ je možné kedykoľvek počas platnosti inzerátov, ich menenie, dopĺňanie alebo vymazanie.

31) Pravidlá pre úpravu a obsah inzerátu:

- Zákazník môže inzerovať v rámci jedného inzerátu len jeden konkrétny produkt, a to svadobné šaty;
- Zákazník môže použiť v rámci textu inzerátu výlučne Slovenský jazyk;
- okrem inzerovaných svadobných šiat nesmie byť súčasťou inzerátu reklama na akýkoľvek iný tovar alebo službu;
- Zákazník v rámci opisu ponuky môže použiť výlučne malé písmená (s výnimkou začiatočných písmen v zmysle Pravidiel slovenského pravopisu);
- je zakázané vkladať do názvu alebo textu inzerátu znaky ako „@“, „*“, „#“, „$“, „%“, „^“, „&“, „!“, „?“, odkaz na akékoľvek webové sídlo alebo vkladať formulácie typu „viac info v e-maile“ alebo podobne, keďže priestor pre text inzerátu je dostatočný nato, aby sa do uvedeného zmestil celý popis;
- je zakázané pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie;
- súčasťou inzerovanej fotografie nesmie byť akýkoľvek text a/alebo reklama na akýkoľvek iný tovar alebo službu;
- je zakázané používať superlatívy a tvrdenia, ktoré nie je možné overiť;
- je zakázané používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety a skratky ako „atď.“, „a iné“, „a podobne“, prípadne iné skratky so zhodným alebo podobným obsahom;
- je zakázané používať propagáciu pomocou formuliek ako „presvedčte sa osobne“, „tešíme sa na vás“ a iné so zhodným alebo podobným obsahom;
- Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bol inzerát vždy aktuálny. Pokiaľ dôjde zo strany Zákazníka k úspešnému predaju, je Zákazník povinný inzerát dočasne alebo natrvalo vymazať.


ČLÁNOK IV.
REKLAMÁCIA

32) Ak má Zákazník záujem o reklamáciu, jeho povinnosťou je písomne kontaktovať Dodávateľa na e-mailovej adrese info@lalamarket.sk, pričom v reklamácii musí byť uvedený konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

33) V prípade reklamácie Dodávateľ zašle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie a informácie k spôsobu vybavenia reklamácie v rámci zákonných lehôt. Lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa uplatnenia reklamácie u Dodávateľa podľa predchádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok.

34) Reklamácia môže byť vybavená tak, že bude uznaná úplne alebo čiastočne alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

35) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa považuje za podstatné porušenie Sprostredkovateľskej zmluvy a Zákazník má právo od Sprostredkovateľskej zmluvy odstúpiť.

36) S ohľadom na charakter poskytovanej služby Dodávateľ zodpovedá v zásade len za dlhší výpadok webového sídla, príp. za jeho funkcionality, v dôsledku ktorých Zákazník nevie inzerovať, editovať svoj inzerát, komunikovať s treťou osobou prostredníctvom webového rozhrania vytvoreného pre tento účel Dodávateľom a pod.


ČLÁNOK V.
ODSTÚPENIE OD SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

37) Zákazník má právo od Sprostredkovateľskej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní o uzavretia Sprostredkovateľskej zmluvy, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

38) Zákazník môže na oznámenie o odstúpení od Sprostredkovateľskej zmluvy využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ako je upravený v čl. V. bod 41 týchto Obchodných podmienok.

39) Podľa § 7 ods. 6 písm. a) ZoOSD Zákazník nemôže odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

40) Dodávateľ informuje Zákazníka, že služba poskytnutá Dodávateľom na základe Sprostredkovateľskej zmluvy je poskytnutá úplne okamihom zverejnenia inzerátu Zákazníka v Internetovom obchode, nakoľko týmto okamihom dochádza k sprostredkovaniu možnosti pre Zákazníka predať svadobné šaty. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že po tomto momente nie je oprávnený od Sprostredkovateľskej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy z iných zákonných dôvodov.

41) Vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy podľa prílohy č. 1 ZoOSD

„VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.“


ČLÁNOK VI.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

42) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je Dodávateľ (na účely tohto článku označovaný aj ako „prevádzkovateľ“).

43) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v čl. I. bod 2 týchto Obchodných podmienok.

44) Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

45) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

46) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu Zákazník poskytol alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.

47) Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a iné údaje nutné pre plnenie zmluvy.

48) Doba uchovávania osobných údajov je tri roky Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Dodávateľ osobné údaje vymaže.

49) Účelom spracovania osobných údajov je:

a) vybavenie objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a Zákazníkom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, pričom poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť;
b) registrácia a správa užívateľského účtu na webovom sídle Internetového obchodu;
c) zasielanie systémových notifikácii, riešenie požiadaviek, sťažností a inej komunikácie Zákazníka mimo zmluvného vzťahu;
d) plnenie zákonných povinností, a to najmä evidencia reklamácii, sťažností, konanie s regulátormi.

50) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a) plnenie vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a prevádzkovateľom podľa predchádzajúceho bodu písm. a) týchto Obchodných podmienok;
b) spracúvanie osobných údajov na základe účelu vymedzeného v predchádzajúcom bode písm. b), c) a d) týchto Obchodných podmienok;
c) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít na základe osobitného súhlasu Zákazníka.

51) Príjemcovia osobných údajov sú:

a) účtovník;
b) právny zástupca a štátne orgány a iné orgány verejnej správy pre účely uplatňovania zmluvných nárokov;
c) osoby zaisťujúce služby prevádzkovania Internetového obchodu;
d) osoby zaisťujúce marketingové služby.

52) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

53) Za podmienok stanovených v Zákone o ochrane osobných údajov má Zákazník:

a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov;
b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov;
c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov;
d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov;
e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov;
f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu sídla alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. I bod 2 týchto Obchodných podmienok;
g) právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa Zákazník domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

54) Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

55) Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

56) Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

57) Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa Oboznámil s obchodnými podmienkami a teda aj s ochranou osobných údajov podľa tohto článku Obchodných podmienok a že ich v celom rozsahu akceptuje.


ČLÁNOK VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

58) Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené Obchodnými podmienkami a/alebo Sprostredkovateľskou zmluvou sa použijú príslušné právne predpisy v závislosti od právneho postavenia Zákazníka.

59) Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

60) Alternatívne riešenie sporov a práva Zákazníka. Ak Zákazník nie je spokojný so spôsobom, akým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Zákazník v právnom postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom a Dodávateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, t. j. Zmluvy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, emailová adresa: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže Zákazník využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke Európskej komisie TU


61) Pre prípad akýchkoľvek otázok, podnetov alebo žiadostí nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@lalamarket.sk alebo na telefónnom čísle: +421 911 555 323.