Reklamační řád

Obsah

1. Obecná ustanovení 

2. Nárok na uplatnění reklamace 

3. Vyřízení reklamace a záruční doba 

4. Zamítnutí reklamace 

5. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje výhradně na služby, které uživatelé zakoupili od provozovatele Beáta Višňovská - LALA MARKET, Wolkrova 1105/37, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 51 484 005 DIČ: 1048972463 (dále jen "poskytovatel") prostřednictvím internetové stránky poskytovatele www.lalamarket.cz.

Registrací a aktivací placené služby na serveru www.lalamarket.cz uživatel potvrzuje, že byl seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami. Pokud nejsou dané jiné záruční podmínky, reklamační řád je platný pro všechny případy.


2. Nárok na uplatnění reklamace

Právo uživatele na uplatnění reklamace u poskytovatele vzniká za vady na placených službách vykazujících chybné poskytování, které mohl zapříčinit poskytovatel.

Uživatel, po vzniku vady, sdělí provozovateli prokazatelnou formou, že bylo zjištěno přerušení provozu nebo nesprávné parametry. Povinností poskytovatele je zjistit zapříčinění vady na službě, pokud není stanoveno jinak, a to do 24 hodin od oznámení o vadě.

Každý uživatel je povinen seznámit se se službou a jejím používáním při jejím zakoupení. Pokud by tak neučinil, souhlasí, že je služba poskytována bezchybně. Reklamaci může uplatnit, jen když prokáže vady, které měla tato služba již v čase zakoupení.

Záruční doba je vymezena v článku 3. Během jejího trvání má uživatel právo na bezplatné odstranění vady na této službě u poskytovatele. Pokud daná služba vykazuje vady, právem uživatele je uplatnit reklamaci, a to písemně v elektronické formě, prokazatelně v provozovně poskytovatele, která je uvedena na internetové stránce poskytovatele.

Reklamaci může uplatnit u poskytovatele nebo u jeho zaměstnance pověřeného vyřizováním reklamací. Při uplatnění reklamace na chybně poskytnutou službu je uživatel povinen vytýkat vadu na chybně poskytnuté službě a uvést právo, které požaduje při vyřízení reklamace. Uživatel je také povinen reklamovat vady na službě u poskytovatele bez zbytečného odkladu během záruční doby, jinak uživateli právo zaniká.

Způsob vyřízení reklamace bude určen ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud je třeba technické zhodnocení stavu, pak nejpozději do 30 dnů. Způsob určí poskytovatel, jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná určená osoba. Reklamace bude vyřízena hned po určení způsobu vyřízení, respektive nejpozději do 30 dnů od uplatnění ve složitých případech. 

Potvrzením o přijetí reklamace, které vydá poskytovatel uživateli, obě strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud uživatel prokazatelně uplatní reklamaci v elektronické formě, všechny doklady týkající se přijetí a vyřízení reklamace budou zaslány poskytovatelem uživateli také v elektronické formě. Dále je jen na uživateli, zda si doklady odeslané tímto způsobem přečte.

Právo na reklamaci nevzniká při vadách, na které byl poskytovatelem v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých musel vědět s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena. Právem poskytovatele je nahradit vadnou službu za službu bez vady. 


3. Vyřízení reklamace a záruční doba

Způsob vyřízení reklamace

Pokud je vada služby odstranitelná, reklamace bude vyřízena bezplatně a včas. Poskytovatel buď vadu odstraní, nebo bez odkladu dodá novou službu. Pokud není možné vadu odstranit, poskytovatel poskytne novou adekvátní službu. Pokud nemůže dodat novou adekvátní službu, vrátí uživateli přiměřenou cenu za vadně poskytnutou službu. Reklamace se vždy vztahuje pouze k popisu vady, který uživatel uvedl.

Reklamační formulář


Záruční doba

Záruční doba je ohraničena svou časovou platností. Pokud není pro konkrétní případy stanoveno jinak, záruční doba trvá po dobu jejího poskytování ode dne zakoupení služby. Pokud uživatel nemohl svou službu využívat po dobu vyřizování reklamace, záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.


4. Zamítnutí reklamace

Reklamace se zamítá v těchto případech:

- pokud uživatel nemá čím prokázat zakoupení služby u poskytovatele,

- jestliže uplynula záruční doba,

- pokud uživatel neoznámil očividné vady ihned po zakoupení,

- pokud službu poškodil sám uživatel,

- pokud bylo zjištěno neodborné zacházení se službou, uživatel používal službu v rozporu s obecnými a doplňujícími pravidly serveru www.lalamarket.cz a platnými právními předpisy SR,

- z důvodu vyšší moci.

Reklamace se také zamítá v případech, kdy uživatel neodpovídá za poruchy služby způsobené okolnostmi, které nemohl ovlivnit nebo odvrátit. Mezi takové případy patří:

- škoda způsobená poruchou nebo nevhodností vlastního technické vybavení uživatele,

- nesprávným zacházením se službou,

- způsobením škody v technickém řešení služby,

- přerušením internetového připojení, které způsobil jeho poskytovatel.

Za vady na službě, které prokazatelně vznikly porušením povinností nebo právních předpisů platných v Slovenské republice, může poskytovatel.


5. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel má právo na změnu tohoto reklamačního řádu. Umístěním reklamačního řádu na servery www.lalamarket.cz je splněna povinnost písemného oznámení změny v tomto reklamačním řádu. Vztahy, které neupravuje tento reklamační řád, jsou upraveny občanským zákoníkem. Reklamační řád nabývá svou účinnost registrací na serveru www.lalamarket.cz.


V Bratislave, dňa 01.04.2018